Viktige endringer i forbrukerkjøpsloven

Artikkel

Av: Roger Kolbu

Fra 1. januar 2024 er det kommet viktige og positive endringer i forbrukerkjøpsloven. Her kan du se hva dette betyr for deg som kjøper av varer!


En rekke kapitler og paragrafer har fått endret ordlyd og betydning. Vi skal her gå gjennom de viktigste endringene for deg som forbruker.

Før vi lister opp endringene – vær klar over følgende:
Endringene gjelder KUN varer som er kjøpt fra og med 01.01.2024.
Varer kjøpt tidligere, er underlagt tidligere regelsett for forbrukerkjøpsloven.

Garanti vs. reklamasjon
Husk at klagefristen er to år. Den utvides automatisk til fem år, dersom produktet/komponenten er ment å vare utover to år.
Etter to år må du imidlertid hevde reklamasjon – ikke garanti.
Dette er spesielt viktig ift. klager mot Tesla – og spesielt når Teslas garantivilkår for kjørelengde er passert.
Vær også ekstra oppmerksom på at flere komponenter i en Tesla må anses som slitedeler, og dermed ikke kan forventes byttet på reklamasjon (utenfor garantiens km-begrensning).

Salg mellom private
Kjøper du noe fra en privatperson, er det “kjøpsloven” som gjelder (altså ikke forbrukerkjøpsloven). Den gir deg to års klagefrist.
Nytt: Selger kan fra 2024 ikke lenger selge en vare “som den er”. Selger må nå opplyse om hvilke forhold som ligger til grunn for et særlig bortfall av ordinær forventning til den solgte varens kvalitet og funksjoner.

Du finner for øvrig en lenke til samtlige endringer/presiseringer, nederst i artikkelen.


Endringer i forbrukerkjøpsloven

Bevisbyrde (Paragraf 18 og 27)
Før: Garantitiden er 2 år. Tidligere hadde salgsleddet i de første 6 månedene etter kjøpet, bevisbyrden for at feilen ikke var til stede ved kjøpstidspunktet. Deretter var det kunden som innen de påfølgende 18 månedene måtte bevisføre for at feilen lå latent i produktet ved kjøp.
Nå: Selgerens bevisbyrde er nå endret til hele garantiperioden, altså 2 år.
Selgeren svarer også for en mangel som oppstår senere, dersom den skyldes kontraktsbrudd fra hans eller hennes side.
Betydning: Du som kunde, slipper nå å måtte bekoste en uavhengig aktør for vurdering av produktets/komponentens kvalitet og mulig produksjonsfeil.

Reparasjon av feil (Paragraf 30)
Før: Salgsledd/importør hadde mulighet for to forsøk på retting/reparasjon av feil, før kunden kunne kreve omlevering eller heving av kjøp. Feilen måtte også være den samme for reparasjonsforsøkene.
Nå: Salgsledd/importør har nå mulighet for kun ett forsøk på retting/reparasjon av feil, før kunden kan kreve omlevering eller heving av kjøp (se visse forbehold under).
Feilen behøver nå heller ikke være den samme, dersom det deretter dukker opp en ny feil på produktet.
Betydning: Dette gir forbrukeren et mye sterkere vern mot et dårlig produkt. Dog må det legges til at selger fortsatt har mulighet til å argumentere for videre reparasjonsforsøk, dersom det anses å foreligge rimelige grunner som taler for dette. Eksempelvis at produktets egenpris er høy. Det er imidlertid ikke selger som kan avgjøre dette, og en eventuell tvist må derfor avgjøres av en tredjepart.

Apper og programmer, samt oppdateringer av disse (Paragraf 15)
Nytt: Dersom produktet er avhengig av apper og/eller programmer for å kunne fungere, omfattes disse fra 2024 som en del av det kjøpte produktets garantiregler.
Kjøper har krav på at programoppdateringer leveres i hele garantiperioden etter kjøp (på kjøp fom. 2024).


Lenker til kilder

Forbrukerkjøpsloven (uten de nye endringene):
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-34

Endringer fra 01.01.2024:
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2023-06-16-60