Vedtekter Tesla Owners Club Norway


Stiftet 28.09.2013
Vedtatt av årsmøtet 9. juni 2018. Justert av årsmøtet 28. august 2021, 4. juni 2022 og 3. juni 2023.


INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Navn

Klubbens navn er Tesla Owners Club Norway (TOCN) eller Tesla Club Norway

§ 2 Klubbens formål

1. Arbeide for å samle eiere og entusiaster av Tesla Motors sine kjøretøy.

2. Fremme et godt miljø for medlemmene.

3. Fremme medlemmenes interesse ovenfor Tesla og klubbens samarbeidspartnere.

4. Arbeide for økt interesse og kunnskap om Tesla Motors sine kjøretøy.

5. Arbeide for god trafikkultur og etikette

6. Organisere sosiale arrangement.

7. Jobbe for enklere lading for medlemmer

§ 3 Medlemmer

1. Som medlemmer kan opptas enkeltpersoner eller firmaer som eier eller er interessert i Tesla Motors sine kjøretøy.

2. Medlemmer kan avskjediges og utestenges ved 2/3 flertall på ordinær og ekstraordinært årsmøte.

§ 4 Kontingent

1. Størrelsen på kontingenten fastsettes av årsmøtet for det påfølgende kalenderår.

MEDLEMMER, TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 5 Kjønnsfordeling

1. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv., bør begge kjønn være representert.

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

1. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 18 år, vært medlem av klubben i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan avgi stemme ved fullmakt.

2. En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, revisor.

3. Forslagsrett: Alle medlemmer har rett til å foreslå saker til årsmøtet.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

1. En arbeidstaker i klubben/administrasjonen er ikke valgbar til styre eller valgkomité. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

2. Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

3. Ansatte med relevant stilling i organisasjonen har møte-, tale- og forslagsrett i styret.

§ 8 Inhabilitet

1. En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i klubben er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
1.1. når vedkommende selv er part i saken,
1.2. når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,
1.3. når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
1.4. når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

2. Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

3. I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

4. I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil.

§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

1. Når ikke annet er bestemt, er styret, komiteer og utvalg i klubben vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

2. Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling (f.eks epost) eller ved fjernmøte (telefon eller Skype). Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

3. Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

1. Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. Kjøring dekkes etter statens satser i forbindelse med utøvelse av vervet.

2. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

3. Godtgjørelse til styret og evt. ansatte skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

ØKONOMI

§ 11 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

1. Klubben skal føre et strukturert budsjett og regnskap. Regnskapsåret går fra 1. mai.

2. Bankkonti skal være knyttet til klubben og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

3. På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

4. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer.

5. Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

GENERALFORSAMLING, STYRE, UTVALG MV.

§ 12 Årsmøtet

1. Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet som avholdes hvert år innen 15. juni.

2. Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest fire uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

3. Ved innkalling i strid med bestemmelsen avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av sakslisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

4. Årsmøtet er vedtaksført med det antall godkjente medlemmer som møter.

5. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.

§ 13 Ledelse av årsmøtet

1. Årsmøtet ledes av en valgt ordstyrer. Det kan velges flere referenter.

§ 14 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

3. Velge ordstyrer, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle styrets årsberetning for klubben.

5. Behandle klubbens regnskap.

6. Behandle forslag og saker.

7. Vedta budsjett, herunder styrets samlede styrehonorar.

8. Foreta følgende valg1:
8.1. Leder eller nestleder.
8.2. 2 eller 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 2
8.3. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
8.4. Utnevne kasserer, som skal føre regnskap i henhold til god regnskapsskikk og holde styret løpende orientert om klubbens økonomi.

[1] Leder, nestleder og styremedlemmer velges annet hvert år, mens varamedlemmer velges for ett år av gangen. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for.
[2]. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.

9. Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer kan velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

§ 15 Stemmegivning på årsmøtet

1. Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

2. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

3. Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

4. Hvis det bare er én foreslått kandidat til et verv, kan forsamlingen stemme med akklamasjon.

§ 16 Ekstraordinært årsmøte

1. Ekstraordinært årsmøte innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter:
1.1. Vedtak av styret.
1.2. Skriftlig krav fra mer enn 100 medlemmer.

2. Sakslisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på klubbens internettside eller annen forsvarlig måte.

3. Et ekstraordinært årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

4. Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

5. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av sakslisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 17 Klubbens styre

Klubben ledes og forpliktes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal bl.a.:
1. iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser,

2. arbeide med saker som er nevnt i § 2, klubbens formål,

3. oppnevne utvalg/komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse,

4. påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet, sørge for at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring,

5. avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styremedlemmene forlanger det. Som et minimum skal det avholdes to styremøter årlig.

§ 18 Valgkomité

1. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

2. Hvis et medlem av valgkomité blir kandidat til et styreverv, plikter vedkommende å tre ut av valgkomiteen umiddelbart.

§ 19 Redaksjon

1. På årsmøtet kan det, om nødvendig, utnevnes en redaktør.

2. Redaktøren velger selv sin redaksjon. Redaktøren innkalles til styremøter, og har talerett.

ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 20 Lovendring

1. Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 21 Oppløsning

1. Forslag om oppløsning av klubben behandles på årsmøtet. For at oppløsning skal finne sted, er det nødvendig at minst 3/4 av de fremmøtte stemmer for oppløsning.
Det årsmøtet som bestemmer oppløsning, bestemmer med 3/4 flertall hvordan klubbens eiendeler skal anvendes. Oppløsning gjennomføres ikke med mindre det enes om fordeling av eiendelene.